Ontmoetings Triduüm

Begin traditie: 1951

Ontstaan

Oorspronkelijk is door het Vaticaan het Triduüm Sacrum met Pasen ingesteld, drie dagen van bezinning op Witte Donderdag. Goede Vrijdag en Paaszaterdag.

In 1949 zijn door Pastoor Swagemakers met behulp van het Rode Kruis en Mw. Wessels, echtgenote van de directeur van de Bestse Boterfabriek, de 1ste driedaagse bezinnings-en gebedsdagen voor vooral zieken, bedlegerige parochianen van de Odulphusparochie gehouden.

In 1951 volgde de officiële toestemming van het Bisdom Den Bosch voor het houden van deze Triduümdagen. Dit wordt als oprichtingsjaar aangehouden.

Aard van de traditie

Door het houden van deze drie bezinnings-en ontmoetingsdagen wil de organisatie onder verantwoordelijkheid van de geestelijken van de parochie, chronisch zieken en ouderen die veelal aan huis gebonden zijn een paar zinvolle en ontspannende dagen aanbieden .

Deze drie dagen werden al 66 keer in Prinsenhof gehouden in de 1ste volle week van september van 10 uur tot 16.30-17.uur op dinsdag, woensdag en donderdag.

Drie dagen met dagelijks in de ochtend een Eucharistie viering of Gebedsdienst, opgeluisterd door een van de Kerkkoren met als voorganger een van de Pastores. Daarna een door vrijwilligers vers bereid diner dat veelal wordt uitgeserveerd door notabelen (o.a. burgermeester, wethouders). In de middag is er entertainment; ontspanning door muziekoptredens of dans.

Het Triduüm wordt jaarlijks afgesloten door de ziekenzegening en handoplegging door het pastorale team.

Gasten/Organisatie

Door de grote groep enthousiaste vrijwilligers, onder aanvoering van een coördinator is het mogelijk deze traditie in stand te houden. De voorbereiding start al in februari. Jaarlijks wordt een thema voor deze dagen vastgesteld.

Gasten die bekend zijn bij de organisatie worden door de vrijwilligers thuis bezocht en ingeschreven. Via ziekenbezoekgroepen en bekende netwerken (Thuiszorgmedewerkers) wordt vaak een beroep gedaan om gasten te laten deelnemen .Er zijn geen criteria voor deelname, echter onrustige gasten vormen een belemmering. De deelnemers betalen bij inschrijving een kleine bijdrage voor deze 3 dagen.

Om alles te kunnen bekostigen wordt dankbaar gebruik gemaakt van giften zoals door Gilde ST. JOB. Voormalig Kruiswerk, Rabobank (jaarlijks een grote taart), Slagerij J. Beerens, ZLTO, Caritas Odulphus Best en niet te vergeten het gastvrije Prinsenhof.

Veranderingen in de tijd

In de eerste jaren bestond de deelname vooral uit chronisch zieken en bedlegerige parochianen van de Sint- Odulphuskerk.

In de jaren 90 hebben ook gasten uit Son en Breugel deelgenomen, maar door toename van de groep deelnemers vanuit de Bestse gemeenschap is men hiermee gestopt.

Onder Pastoor Maas is de organisatie in handen gekomen van de ziekenbezoekgroepen van de parochies in Best.

Na de fusie in 2014 van de parochies in Best, Oirschot, Spoordonk en de Beerzen tot Odulphus van Brabant( OVB), nemen ook een aantal gasten vanuit deze parochies deel.

We spreken nu van Het Interparochieel Ontmoetings Triduüm.

Door de verbeteringen in de gezondheidszorg zien we ook een aantal ouderen deelnemen met al of niet een chronische ziekte, die nog wel redelijk mobiel zijn met hulp van rollator of rolstoel of scootmobiel (in 2017 stond de kleine zaal hiermee vol). Dit vraagt ook om logistieke aanpassingen, hetgeen tijd en energie vraagt van de vrijwilligers.

Continuïteit

20 jaar lang hebben Trees Vermeer en Mien Jansen de organisatie van het Triduüm in handen gehad.

Sinds 2010 coördineert Tonny van den Hurk het Inter-parochieel Ontmoetingstriduüm samen met een 30-tal vrijwilligers met geestelijke begeleiding van het pastorale team.

Van het 60-jarig bestaan van het Triduüm is een uitgebreide foto collectie aanwezig in de bibliotheek van de Heemkundekring.