Werkgroepen

Acquisitie en sponsoring

De werkgroep is in 2018 op verzoek van het bestuur van start gegaan.

De aanleiding hiervoor was dat de tijd rijp was om een kwartaalblad uit te geven op A4 formaat en in kleurendruk.

Hiervoor werden de bestaande en nieuwe adverteerders benaderd. Hieraan werd spontaan medewerking verleend.

Ook werd toen het plan opgevat om op basis van een activiteitenplan van de vereniging initiatieven te ondernemen en projecten uit te voeren die ook financieel uitvoerbaar waren. Deze projecten zijn opgenomen in het activiteitenplan van het bestuur. Ondernemers als particulieren kunnen hieraan een bijdrage leveren. Zowel financieel als in natura. Ook landelijke, regionale en plaatselijke fondsen kunnen hieraan een bijdrage leveren.

De werkgroep werkt in samenspraak met het bestuur om de jaarlijkse activiteiten te realiseren.

De werkgroep bestaat uit drie leden. De contactpersoon voor deze werkgroep is Frans van Rosendaal, emailadres fransvanrosendaal@gmail.com

Archeologie en monumenten

Deze werkgroep is in 2010 opgericht en heeft direct al een actieve rol gespeeld bij het opzetten van het gemeentelijke archeologie- en monumentenbeleid.

De aandachtsvelden monumenten en archeologie zijn om praktische redenen samengevoegd.

Archeologie

In samenwerking met de gemeente is een attentiekaart vastgesteld waarop de historische en bekende archeologische gegevens zijn vastgelegd. Meer informatie over archeologie vindt u op de website van de gemeente Best: https://www.gemeentebest.nl/beleid-in-best#Archeologie

Gezien de capaciteit en kennis van de werkgroepleden zal onze rol meer uitgaan naar die van inspirator, belangbehartiger en voorlichter. Daarnaast willen wij ruimtelijke plannen en procedures actief volgen voor het archeologische belang. Ook willen wij ondersteuning verlenen bij opgravingen, het verrichten van waarnemingen en het verwerken, conserveren en archiveren van opgegraven materiaal. Dit alles uiteraard onder supervisie van de organisatie die het onderzoek uitvoert.

Met de gemeente zijn afspraken gemaakt dat alle rapporten die door opgravingbureaus zijn opgesteld aan de heemkundekring ter kennisneming zullen worden aangeboden.

De contactpersoon van de werkgroep met als aandachtspunt archeologie is Frank de Kleijn, telefoonnummer 0499-392804 of e-mail fadekleijn@home.nl

Monumenten

Voorheen lag de rol met betrekking tot het monumentenbeleid bij enkele bestuursleden. De werkgroep streeft er naar om zoveel mogelijk historische gebouwen en objecten onder de aandacht te brengen van alle Bestenaren. De rijksmonumenten, met foto en omschrijving, zijn te zien op onze website: www.dyevanbest.nl.

Daarnaast is de werkgroep veelvuldig in gesprek met de gemeente om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst met gebouwen en objecten die een afspiegeling zijn van Best in vroegere jaren. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de wederopbouwperiode die aanvangt rond de jaren 1960.

Er staan nu 8 gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst. In de komende jaren zal dit verder worden uitgebreid. Om het centrum van Best ook beter historisch te leren kennen heeft de erfgoedvereniging een boekje uitgeven met als titel: “Kuieren door het centrum van Best”.

De werkgroep heeft regelmatig intensieve contacten met wethouder(s) en beleidsambtenaren over diverse onderwerpen betreffende monumenten en archeologie.

De contactpersoon van de werkgroep met als aandachtspunt monumenten is Harrie van Vroenhoven, telefoonnummer 0499-398705 of e-mail hvanvroenhoven@hetnet.nl

Automatisering

De werkgroep bestaat uit Wil van den Bragt en Kees Dekkers. Zij zorgen voor de juiste werking van de apparatuur, de aanschaf van software, de internetverbinding en de juiste opslag van gegevens. Contactpersoon voor de bibliotheek is Wil van den Bragt, telefoon 0499-373440 of e-mail: wvandenbragt@gmail.com

Beeld en geluid

De groep bestaat uit ± 10 enthousiaste leden, die op de eerste dinsdagavond van de maand bij elkaar komen. Er worden dan foto’s en dia's besproken en beschreven en deze worden digitaal vastgelegd. De originele foto’s en dia's worden daarna gereedgemaakt om bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) onder de meest gunstige omstandigheden te worden opgeslagen. De gedigitaliseerde foto’s zijn te raadplegen via de website beeldbankbest.nl

Op verzoek van de Gemeente Best en het RHCE zijn een vijftal leden van de werkgroep iedere vrijdagvoormiddag bezig met het beschrijven en digitaal vastleggen van de fotoverzameling van de Gemeente Best. Dit geschiedt volgens door het RHCE gegeven richtlijnen. De gemeente is verplicht de originele foto’s bij het RHCE in bewaring te geven.

De contactpersoon voor deze werkgroep is Kees Dekkers, telefoon 0499 396987 of e-mailadres cabdekkers@gmail.com

Begraafplaatsen

Op alle kerkhoven van Best bevinden zich diverse grafzerken die de moeite waard zijn om te bewaren. Alle betreffende "monumenten" zijn gefotografeerd en op dia gezet.

De werkgroep heeft hieruit een prachtige diaserie samengesteld en een boekje, waarin een beschrijving is opgenomen van deze meestal zeer oude zerken.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Wil van den Bragt.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met met het secretariaat telefoon 0499-371014 of e-mailadres secretariaatdvb@gmail.com

Bibliotheek

De bibliotheek van de erfgoedvereniging bevat meer dan 1.000 boeken, CD’s, DVD’s en naslagwerken.

De informatie over de boeken, CDs, DVD’s en naslagwerken worden beheerd in een Access data base. O.a. de omslag, titel en auteur zijn met een volgnummer opgenomen op de Beeldbankbest. Het nummer in de Beeldbank verwijst naar het boek in de fysieke bibliotheek in de Heemkamer.

Uitleen is mogelijk via aanvraag/registratie bij de Bibliotheek Werkgroep tijdens openingsuren van de Erfgoed-locatie (Heemkamer Prinsenhof) : In de maanden september t/m mei iedere eerste woensdag van de maand van 09.30 u tot 11.30 u. In de overige maanden op afspraak.

Contactpersoon voor de bibliotheek is Wil van den Bragt, telefoon 0499-373440 of e-mail: wvandenbragt@gmail.com

Klik hier om de beeldbank voor de bibliotheek te raadplegen.

Bidprentjes

Jaren geleden is Nico Vogels gevraagd om de bidprentjes, die Jan van den Biggelaar bijhield, voor de erfgoedvereniging verder te digitaliseren.

Nico vertelt: "Ik wist niet wat het inhield, maar het was heel makkelijk werd mij verteld. Elk prentje krijgt een nummer en neem alle belangrijke gegevens over van die persoon, dat was makkelijk. Wel kwam ik tot de ontdekking, dat er sommige dubbel, dan wel drie dubbel er in zaten. Dus moest er nogal opgeruimd worden. Nu zijn we zover dat alles klopt hopen we".

We hebben goede contacten met de kerken, en komen via andere personen de bidprentjes bij ons. Ook hebben goede contacten met de omliggende dorpen o.a. Liempde – Oirschot – Son – St. Oedenrode en Schijndel, als daar iemand overleden is en deze persoon is in Best geboren, dan krijgen wij die via-via bij ons. Daar zijn we blij mee, maar zo gebeurt het ook andersom.

Rianne Martens heeft inmiddels de coördinatie overgenomen maar Nico blijft zelf nog actief. Op dit moment zitten we aan ruim 9.000 bidprentjes van mensen die in Best geboren – gewoond – of gestorven zijn.

Hoe kunt u de bidprentjes zien? Klik hier om de beeldbank voor de bibliotheek te raadplegen.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Rianne Martens tel: 06-11342530 of e-mailadres: rmartens.p@hotmail.com

Dialecten en toponiemen

De werkgroep Dialecten en toponiemen komt zes keer per jaar bijeen en verzamelt woorden en uitdrukkingen van het verdwijnende plat Béés.

Ga naar "Dialect" voor de lijst van tot nu verzamelde woorden en uitdrukkingen.

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft, kunt u die naar een van bovenstaande mailadressen sturen.

Binnen de werkgroep is een werkgroep “Toponiemen” bezig geweest met het verzamelen van oude veldnamen in Best. Daaruit is in samenwerking met de topografische dienst van de gemeente een kaart gemaakt.

Ga naar de knop “Toponiemen” op deze website en u kunt daar die kaart met bijbehorende woordenlijst downloaden. Ook hierover kunt u opmerkingen of aanvullingen aan bovenstaande mailadressen sturen.

Verder voeren leden van de dialectwerkgroep regelmatig gesprekken met oude Bestenaren om “het leven van toen” vast te leggen.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Jan Vogels, e-mailadres jan@vogelsbest.demon.nl

Educatie

De werkgroep Educatie is in 2007 van start gegaan. Op initiatief van Erfgoed Brabant heeft de werkgroep Educatie - in samenwerking met de heemkundeverenigingen van Oirschot, De Vier Quartieren en Middelbeers – het project “Jan en Jet” opgezet. Het project loopt nog steeds en wordt door de basisscholen gebruikt. Daarnaast zijn er wat kleine projectjes geweest.

In 2016 heeft de werkgroep Educatie een nieuwe start gemaakt met de lesbrief over de Aarlese Hoeve. De aanpak is erop gericht op een structurele manier projectjes uit te voeren voor de leerlingen van de scholen van Best.

De werkgroep Educatie bestaat uit 6 personen met als coördinator Corrie Erich. Zij bespreken de inhoud en de aanpak. Daarnaast zijn zij gids en worden zij ondersteund door een groep gidsen.

Wat is het doel

Het doel van de werkgroep Educatie is om de betekenis van erfgoed (in ruimste zin), de waarde van het bewaren en kennis over de eigen omgeving te verspreiden. Erfgoed vertelt ons wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt. Voorwerpen, monumenten, gebouwen, kunstwerken en gebieden maar zeker ook de verhalen uit de overlevering bepalen onze culturele identiteit. Het zijn de bakens in onze omgeving die ons een thuis gevoel geven; die ons vertellen wie zij zijn.

De werkgroep Educatie probeert dit te bereiken door jeugd actief te betrekken bij haar omgeving. Door ze bij de hand te nemen en zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken.

Wat is erfgoededucatie

De werkgroep Educatie biedt een helpende hand en is ondersteunend bij lesprogramma’s zowel voor het Basisonderwijs als het Voortgezet onderwijs bij de volgende domeinen:

• Kennis

De leerling wordt meegenomen in het benoemen van bijzondere objecten of landschapselementen en herkent tradities in haar directe omgeving;

• Vaardigheden

De leerling kan onderdelen van verhalen, die horen bij erfgoed navertellen of naspelen en weet deze te interpreteren;

• Attitude (houding)

De leerling kan voorzichtig omgaan met erfgoed en heeft gevoel voor de waarde ervan.

Wat doet de werkgroep Educatie

De werkgroep Educatie richt zich op het vertellen over erfgoed aan iedereen die zich hierin interesseert.

Dat doet zij door het opstellen van leerplannen en lesbrieven. Klik hier voor de beschikbare lesbrieven.

Daarnaast houdt de werkgroep Educatie zich bezig met:

• Begeleiden van studenten die zich willen verdiepen in materieel- en immaterieel erfgoed.

Ieder jaar begeleiden twee gidsen een groep leerlingen van het Heerbeeck College bij hun Brainport-opdracht.

• Verzorgen van rondleidingen door Best; voor groepen op aanvraag.

• Andere werkgroepen ondersteunen bij de vertaalslag naar - voor de betreffende doelgroep - begrijpbare informatie of het toegankelijker maken van deze informatie door middel van bijvoorbeeld zoekopdrachten, waardoor kinderen gericht leren kijken en onderzoeken.

• Gezamenlijke wandelingen met bijv. het I.V.N., zoals Kijk in de Wijk. Zodat we elkaar versterken met de verschillende invalshoeken, historie, plantenkennis, landschapskenmerken enz.

• Gids in de Aarlese Hoeve, op aanvraag en bij de Open Monumentendagen in september.

• Op aanvraag, zoals bij de ambtenaren run een speciale post maken over Joe Mann.

• Maatwerk op aanvraag bij bijvoorbeeld een project of onderwerp om of op school.

HULP IS WELKOM

Projecten

Daarnaast zijn er ideeën die we graag opgepakt zouden zien zoals het maken van een “Leskist” (koffer met daarin verschillende oude gebruiksvoorwerpen), het opstellen van een lesbrief over bijvoorbeeld carnaval en andere gebruiken (immaterieel erfgoed).

Communicatie

Met betrekking tot de opzet van een effectieve communicatie met jongeren zouden we graag hulp krijgen van een persoon (of personen), die bekend is (zijn) met Facebook, Instagram, Twitter …. want Groeiend Best en LOB wordt door deze groep niet gelezen of gehoord.

Gidsen

Voor een goede aanpak van de diverse activiteiten is een zorgvuldige aanpak nodig. De begeleiding van groepen op de Aarlese Hoeve en door Best (zowel in het centrum als buitengebied) vraagt om gidsen die op de hoogte zijn en die een – voor de doelgroep - interessant verhaal kunnen vertellen. Een nieuwe gids hoeft niet meteen alles te weten, maar moet vooral enthousiast zijn en zich willen verdiepen in ons erfgoed en dat vertalen naar de leefwereld van kinderen.

Vind je het leuk om gids te worden, heb je zin om ons te helpen bij een project of als communicatiespecialist laat het dan weten aan:

Corrie Erich, tel. 06-20885899, email c.m.erich@onsbrabantnet.nl

De werkgroep Educatie bestaat uit:

Ad van de Wiel, Corrie Erich, Frans van Rosendaal, Gerard van Opstal, Gonnie Engelen en Jan van der Vleuten.


Immaterieel erfgoed

Doel

Het verzamelen en vastleggen van kennis van immaterieel erfgoed en tradities in Best.


Wat is immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed is 'levend erfgoed'. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.

Werkgebied

Het betreft immaterieel erfgoed en tradities in Best die nog periodiek plaats vinden en voortleven in Best en niet voorkomen in de landelijke inventaris van immaterieel erfgoed.

- folklore bijv. Boerenbruiloft met Carnaval

- religie bijv. Odulphus mis op het Vuurdoornplein, Kerststal bij de Vleut

- ambacht gerelateerd bijv. handmelken

- vrije tijd gerelateerd bijv. sociale markt, zeskamp, buurtquiz


Acties

Vast leggen van de tradities volgens een vaste lay-out

- beschrijving van de traditie

- foto’s van het evenement

- ontstaan van de traditie

- datum ontstaan

- organisatoren van het evenement

- locatie

- Publiceren


Werkgroep leden: Jan van der Vleuten en Wil van den Bragt, e-mail: wvandenbragt@gmail.comInterview

Deze groep bestaat uit Chris Kastelijn en Jan Vogels.

Het doel van de werkgroep is het opnemen van gesprekken in het Bestse dialect. Met name oude/markante Bestenaren komen hiervoor in aanmerking.

De interesse gaat hierbij uit naar oude gebruiken, activiteiten en de wijze waarop de Bestenaar vroeger leefde.

Hierbij komen verschillende aspecten aan de orde zoals gebruiken bij geboorte en sterven, onderwijs, beroepen, vermaak, oorlog etc.

De interviews worden digitaal opgeslagen zodat het dialect bewaard kan worden voor de toekomst.

Tevens maken zij daar een samenvatting van voor ons kwartaalblad.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Jan Vogels, e-mailadres jan@vogelsbest.demon.nl

Inventariseren en archiveren

Naast de inhoud van onze bibliotheek bewaard de erfgoedvereniging ook nog, veelal losse bladen, dunne boekjes, advertenties, briefpapier etc., van zaken die belangrijk geacht mogen worden voor de historie van Best. Deze bescheiden worden opgeborgen in dossiers. De dossiers en hetgeen hier niet in past, worden opgeslagen in de hiervoor speciaal gereserveerde kast. De inhoud van de dossiers is beschreven en is in een map terug te vinden.

Deze zaken kunnen door belangstellenden worden ingezien. Hiervoor dient men een afspraak te maken.

Contactpersoon van deze werkgroep Ton van Erp, telefoon 0499-398618 of emailadres ton.gusie@gmail.com

Kadastrale kaarten

De Kadastrale kaarten werkgroep is bezig met het beheren van Kadastrale gegevens van de Gemeente Best. Dit wordt gedaan met een programma Haza21.

Door problemen met Haza21 en de onduidelijkheid over een vervangend pakket, is de werkgroep voorlopig opgeheven.

Kunst als cultureel erfgoed

Doel:

Het verzamelen van kennis en onderzoeken van kunst in de openbare leefruimte en overige externe ruimten met een bespreekbare toegankelijkheid (bijv. bedrijven) en voorstellen doen tot behoud daarvan voor de Bestse gemeenschap, nu en in de toekomst.

Werkgebied:

Het betreft kunst in de openbare ruimte die niet beheerd wordt door de Gemeente Best.

- architectuur en vormgeving;

- beeldende kunst (o.a. beeldhouwwerken, schilderingen, reliëfs, glas-in-lood ramen);

- letteren die betrekking hebben op Best;

- muziek- composities die betrekking hebben op Best;

- films die betrekking hebben op Best;

- scripts van theater stukken en dans die betrekking hebben op Best;

- fotografie die betrekking heeft op Best

- Gevelstenen

- grafzerken van begraafplaatsen

- Straatmeubilair zoals hekwerken, fonteinen, stoeptegels, waterpompen, schamppalen, bankjes, abri’s, zonnewijzers, versieringen aan gebouwen, glas-in-lood, siersmeedwerk, uurwerken en klokken.

coördinator: Gerard van Opstal

e-mail: gerardvanopstal@gmail.com

Onderhoud

Deze werkgroep zorgt voor het onderhoud van de heemkamer en andere dependances. De werkgroep staat onder leiding van Kees Dekkers.

Open monumentendagen

Geschiedenis Open Monumentendag

In navolging van Frankrijk werd in 1987 de “Open Monumentendag” in Nederland geïntroduceerd. In eerste instantie werd deze dag alleen op de tweede zaterdag van september gehouden. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. De “Open Monumentendag” was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Om de organisatie uit te kunnen voeren werd de landelijke Stichting Open Monumentendag opgericht, gehuisvest in Amersfoort.

De “Open Monumentendag” werkte vanaf het begin met een decentrale opzet. Per gemeente werd er een comité opgericht dat verantwoordelijk was voor zijn eigen programma en werd ondersteund door de landelijke stichting. De decentrale opzet was een sterk punt. De lokale gemeenschap werd optimaal betrokken bij de organisatie van het evenement, waarbij de rol van vrijwilligers cruciaal was. Zonder vrijwilligers was en is de “Open Monumentendag” ondenkbaar, zowel bij de voorbereiding als op de dag zelf, bijvoorbeeld bij het ontvangen van mensen, het geven van rondleidingen, het bemannen van stands, het maken van tentoonstellingen, boekjes enzovoorts.

De eerste “Open Monumentendag” was meteen een groot succes en het bezoekersaantal groeide enorm. Ieder jaar groeit het aantal bezoekers en daarmee is de “Open Monumentendag” een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Er gaan zo’n 3.000 tot 4.000 monumenten open. Bijna alle gemeenten doen jaarlijks mee en in het gemeentelijk beleid wordt de “Open Monumentendag” ook een steeds belangrijker factor. De “Open Monumentendag” heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het evenement vond aanvankelijk alleen op zaterdag plaats, maar inmiddels zijn er veel comités die kiezen voor het hele weekend. Vanaf 1996 hebben thema’s voor een inhoudelijke verdieping van de “Open Monumentendag” gezorgd.

Tot 2016 was de organisatie Open Monumentendagen voor de gemeente Best in handen van het VVV Best en is toen formeel gestopt. In 2017 is door de Heemkundekring Dye van Best in samenwerking met de gemeente Best een werkgroep Open Monumentendagen opgericht. Intussen is de werkgroep Open Monumentendagen een onderdeel geworden van de Erfgoedvereniging Dye van Best.

Klassendag

Om de jeugd ook bij dit evenement te betrekken is in het verleden de vrijdag voor de “Open Monumentendagen” een klassendag ingesteld, waarbij de scholen gevraagd werden om hieraan deel te nemen. Sinds 2018 is de klassendag losgekoppeld van de “Open Monumentendagen” omdat het lesprogramma van de scholen niet meer aansluit op de “oude” klassendag.

Doel van de Open Monumentendagen

Met dit evenement willen wij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te behouden voor een breed publiek. Daarom worden Open Monumentendagen jaarlijks georganiseerd door de Werkgroep Open Monumentendagen van Erfgoedvereniging Dye van Best en projectbureau Open Monumentendag in samenwerking met de BankGiro Loterij.

Activiteiten

• Op de Open Monumentendagen in het tweede weekend van september zullen een aantal gemeentelijke en rijksmonumenten in Best open zijn, onder

andere Aarlese Hoeve, Molen De Volharding en Sint-Odulphuskerk.

• Jaarlijks kan het thema voor de Open Monumentendagen anders zijn, waarvoor dan een speciaal programma wordt gemaakt.

• Klassendag is op aanvraag en wordt georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Educatie. Een aantal projecten zijn: lesbrief Aarlese Hoeve,

lesbrief Bata, speurtocht door het centrum van Best en een powerpoint van de “appeltjes van oranje”.

Publicatie

Via de lokale media (Groeiend Best, Eindhovens Dagblad, Best Bijzonder,) en via Facebook wordt aandacht gegeven aan de Open Monumentendagen. .

Op de websites van de landelijke Open Monumentendag, de Erfgoedvereniging Dye van Best en Best Bijzonder kan men over de Open Monumentendagen lezen.

Werkgroep Open Monumentendagen

De werkgroep Open Monumenten bestaat uit de volgende leden:

• 3 leden van de Erfgoedvereniging Dye van Best (Harrie van Vroenhoven, Gonnie Engelen en Rianne Martens);

• 1 afgevaardigde van de Stichting Odulphuskerk (Pieter van den Broek);

• 1 afgevaardigde van de Molenstichting (Ronald Janssen);

• 1 afgevaardigde van CultuurSpoor (Marian Rombouts);

• Erfgoedmedewerkster gemeente Best (Carlijn Hageraarts).

Oude krantenberichten

De werkgroep Oude krantenberichten knipt artikelen uit van diverse bladen die interessant zijn voor Best.

Tot enkele jaren terug werden de artikelen uitgeknipt, opgeplakt en vervolgens in een map gestopt. Nu gebeurd dit alles voortaan digitaal. De artikelen worden nu gescand en per jaar opgeslagen. De erfgoedvereniging is in 1967 opgericht maar heeft via een schenking wel de jaren 1955 t/m 1966 in handen gekregen.

Nu is de werkgroep bezig om alle jaren, vanaf 1955, te digitaliseren. Op dit moment zijn de jaren 1955 t/m 1978 en de jaren 2003 t/m 2010 gedigitaliseerd.

Klik hier om de beeldbank voor de krantenartikelen te raadplegen.

Mocht u informatie willen hebben over een bepaald onderwerp dan kan u contact opnemen.

Contactpersoon van deze werkgroep is Henk Bos, telefoon 0499-371164 of e-mail: hfbos7@gmail.com

Redactieraad

De redactieraad zorgt voor de juiste samenstelling van het kwartaalblad en behoudt zich het recht voor om bijdragen aan te passen. De kopij moet uiterlijk 6 wekken voor het einde van het kwartaal worden ingeleverd. De redactie heeft een schrijfinstructie geschreven waarin tips staan voor een ieder die een artikel aan wil leveren.

De redactieraad bestaat uit Willem van Beerendonk, Corinne der Kinderen, Hubertine van den Biggelaar en Ton van Erp.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Corinne der Kinderen, tel. 06-53218700, email corinnederkinderen@hetnet.nl