Historie erfgoedvereniging

Kees van den Biggelaar is een van de oprichters van onze vereniging. Hij en vele andere Bestenaren ergerden zich in die jaren aan het feit dat op en nabij de urnenvelden in Best vele motorcrossers bezig waren om de natuur te beschadigen. Zij namen het initiatief om via een nog op te richten heemkundekring deze schade aan dat stukje belangrijke natuur met de daarin verborgen urnen een halt te kunnen toeroepen.

Kees was de initiator van de oproep voor leden van een op te richten heemkundekring in Best. De oproep verschijnt in de pers. De oprichtingsvergadering vond plaats op 27 februari 1967 in hotel Quatre Bras aan de Nieuwstraat in Best. Op die avond houdt de archivaris van het Streekarchivariaat “Noord Kempenland”, de heer W. Klaasen een lezing over het doel en de werkwijze van een heemkundekring.

De heemkundekring kreeg de naam: “HEEMKUNDEKRING BEST”. Al snel werd daar “Dye van Best” aan toegevoegd. Dye van Best komt voort uit het gezegde van de bewoners van Oirschot die, wanneer er weer eens opstootjes of relletjes in Oirschot waren geweest, die wel veroorzaakt zouden zijn door die van Best. Een oude schrijfwijze zorgde ervoor dat “die” werd aangeduid als “Dye”.

In de eerste jaren van haar bestaan steeg het aantal leden naar ongeveer 60. In het najaar van 1971 ontstond er echter na een lezing over het Brabants Landschap een discussie over de richting waarin de Heemkundekring verder zou moeten gaan. Enkele progressieve leden vonden dat de Kring als actiegroep zou moeten ageren tegen de oprukkende ontwikkelingen van bedrijven ten koste van het Brabants Landschap. Bij een groot aantal gematigde leden schoot dit in het verkeerde keelgat, met als gevolg dat men het lidmaatschap opzegde. De activiteiten van de Kring kwamen daardoor tijdelijk op een zeer laag pitje te staan.

Eind 1972 werd op initiatief van enkele trouwe leden getracht de Kring nieuw leven in te blazen, hetgeen tot gevolg had dat er begin 1973 een “doorstart” plaatsvond. Onder leiding van een nieuw bestuur werd de draad weer opgepakt en stilaan begon het aantal leden weer toe te nemen. Diverse activiteiten werden opnieuw ter hand genomen en er kwamen officiële statuten die op 14 mei 1976 bij Koninklijk Besluit werden goedgekeurd. Heemkundekring “Dye van Best” leefde weer en kon haar doelstellingen weer gaan waarmaken.

Onder leiding van de respectievelijke voorzitters:

Piet van de Palen : 1967 – 1974

Guus van Gardingen : 1974 – 1999

Mies Hobbelen : 1999 – 2007

Harrie van Vroenhoven : 2007 - 2020

Frans van Rosendaal : 2020 - 2021

groeide de vereniging van ongeveer 60 naar 100 leden in 2007. Dit aantal groeide pas explosief toen Harrie van Vroenhoven voorzitter werd. Er werd een wervingsfolder samengesteld en de werkzaamheden van de Kring werden regelmatig in Groeiend Best opgenomen, wat de belangstelling voor het erfgoed ten goede kwam. In maart 2019 telde onze Kring ruim 300 leden.

Er kwam volop belangstelling voor de werkgroepen die eens per jaar met het bestuur de gang van zaken bespraken. De contacten met de gemeente Best werden geïntensiveerd, contacten met de stichtingen IVN en het Groene Woud werden frequenter. Diverse nieuwe projecten werden opgestart zoals Paal de Driesteen, het schouwen van de grenzen tussen Best, St. Oedenrode en Liempde (Boxtel), het project De Aarlese Hoeve werd ter hand genomen, er werd in samenwerking met anderen volop aandacht besteed aan 150- jaar Spoor in Best en in augustus 2016 werden door onze Kring de Brabantse Heemdagen met succes georganiseerd. Ook het aantal gemeentelijke monumenten is mede op initiatief van onze kring met sprongen omhooggegaan. Onze kring heeft de afgelopen jaren met belangstelling het project “Beschermd Dorpsgezicht Bata” gevolgd. Er werd ook veel inspanning verricht aan de omschakeling naar het digitale tijdperk. De beeldbank biedt nieuwe mogelijkheden om foto's, krantenberichten, bidprentjes en andere collecties voor een groot publiek te ontsluiten. Ook de eigen website zorgt voor actuele informatie en achtergronden, waar ook gegevens over monumenten, kunst en immaterieel erfgoed te vinden zijn.

Het jaar 2017 heeft voor onze erfgoedvereniging in het teken gestaan van haar 50- jarig bestaan.

In 2018 is tijdens de algemene ledenvergadering besloten om de naam van de vereniging te veranderen in Erfgoedvereniging Dye van Best. Dit omdat de naam beter aansluit bij de algemene term van erfgoed, die beter bekend is bij een breed publiek dan de term Heemkunde.

In 2021 is opnieuw een beleidsplan opgesteld die de richting van de komende jaren aan moet geven. Zie hiervoor de pagina Doel en beleidsplan

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met met het secretariaat, telefoon 0499-373440 of e-mailadres secretariaatdvd@gmail.com