Algemene Ledenergadering 2024

Dinsdag 19 maart 2024 20.00 uur in zalencentrum Prinsenhof

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Notulen van de jaarvergadering van 14 maart 2023.

4. Vaststelling van het jaarverslag van de secretaris over 2023

5. Benoeming nieuwe leden kascommissie.

6. Vaststelling van het financiële verslag over 2023.

7. Vaststelling van de begroting voor 2024.

8. Voorstel voor lidmaatschap ereleden

9. Uitreiking Heemschild.

10. Bestuursverkiezing.

11. Rondvraag.

Pauze

Voordracht van Pieter Grootes over oude geluidsdragers.