Archeologie en monumenten

Deze werkgroep is in 2010 opgericht en heeft direct al een actieve rol gespeeld bij het opzetten van het gemeentelijke archeologie- en monumentenbeleid.

De aandachtsvelden monumenten en archeologie zijn om praktische redenen samengevoegd.

Archeologie

In samenwerking met de gemeente is een attentiekaart vastgesteld waarop de historische en bekende archeologische gegevens zijn vastgelegd. Meer informatie over archeologie vindt u op de website van de gemeente Best: https://www.gemeentebest.nl/beleid-in-best#Archeologie

Gezien de capaciteit en kennis van de werkgroepleden zal onze rol meer uitgaan naar die van inspirator, belangbehartiger en voorlichter. Daarnaast willen wij ruimtelijke plannen en procedures actief volgen voor het archeologische belang. Ook willen wij ondersteuning verlenen bij opgravingen, het verrichten van waarnemingen en het verwerken, conserveren en archiveren van opgegraven materiaal. Dit alles uiteraard onder supervisie van de organisatie die het onderzoek uitvoert.

Met de gemeente zijn afspraken gemaakt dat alle rapporten die door opgravingbureaus zijn opgesteld aan de heemkundekring ter kennisneming zullen worden aangeboden.

De contactpersoon van de werkgroep met als aandachtspunt archeologie is Frank de Kleijn, telefoonnummer 0499-392804 of e-mail fadekleijn@home.nl

Monumenten

Voorheen lag de rol met betrekking tot het monumentenbeleid bij enkele bestuursleden. De werkgroep streeft er naar om zoveel mogelijk historische gebouwen en objecten onder de aandacht te brengen van alle Bestenaren. De rijksmonumenten, met foto en omschrijving, zijn te zien op onze website: www.dyevanbest.nl.

Daarnaast is de werkgroep veelvuldig in gesprek met de gemeente om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst met gebouwen en objecten die een afspiegeling zijn van Best in vroegere jaren. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de wederopbouwperiode die aanvangt rond de jaren 1960.

Er staan nu 8 gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst. In de komende jaren zal dit verder worden uitgebreid. Om het centrum van Best ook beter historisch te leren kennen heeft de erfgoedvereniging een boekje uitgeven met als titel: “Kuieren door het centrum van Best”.

De werkgroep heeft regelmatig intensieve contacten met wethouder(s) en beleidsambtenaren over diverse onderwerpen betreffende monumenten en archeologie.

De contactpersoon van de werkgroep met als aandachtspunt monumenten is Harrie van Vroenhoven, telefoonnummer 0499-398705 of e-mail hvanvroenhoven@hetnet.nl