Educatie

De werkgroep Educatie is in 2007 van start gegaan. Op initiatief van Erfgoed Brabant heeft de werkgroep Educatie - in samenwerking met de heemkundeverenigingen van Oirschot, De Vier Quartieren en Middelbeers – het project “Jan en Jet” opgezet. Het project loopt nog steeds en wordt door de basisscholen gebruikt. Daarnaast zijn er wat kleine projectjes geweest.

In 2016 heeft de werkgroep Educatie een nieuwe start gemaakt met de lesbrief over de Aarlese Hoeve. De aanpak is erop gericht op een structurele manier projectjes uit te voeren voor de leerlingen van de scholen van Best.

De werkgroep Educatie bestaat uit 6 personen met als coördinator Corrie Erich. Zij bespreken de inhoud en de aanpak. Daarnaast zijn zij gids en worden zij ondersteund door een groep gidsen.

Wat is het doel

Het doel van de werkgroep Educatie is om de betekenis van erfgoed (in ruimste zin), de waarde van het bewaren en kennis over de eigen omgeving te verspreiden. Erfgoed vertelt ons wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt. Voorwerpen, monumenten, gebouwen, kunstwerken en gebieden maar zeker ook de verhalen uit de overlevering bepalen onze culturele identiteit. Het zijn de bakens in onze omgeving die ons een thuis gevoel geven; die ons vertellen wie zij zijn.

De werkgroep Educatie probeert dit te bereiken door jeugd actief te betrekken bij haar omgeving. Door ze bij de hand te nemen en zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken.

Wat is erfgoededucatie

De werkgroep Educatie biedt een helpende hand en is ondersteunend bij lesprogramma’s zowel voor het Basisonderwijs als het Voortgezet onderwijs bij de volgende domeinen:

• Kennis

De leerling wordt meegenomen in het benoemen van bijzondere objecten of landschapselementen en herkent tradities in haar directe omgeving;

• Vaardigheden

De leerling kan onderdelen van verhalen, die horen bij erfgoed navertellen of naspelen en weet deze te interpreteren;

• Attitude (houding)

De leerling kan voorzichtig omgaan met erfgoed en heeft gevoel voor de waarde ervan.

Wat doet de werkgroep Educatie

De werkgroep Educatie richt zich op het vertellen over erfgoed aan iedereen die zich hierin interesseert.

Dat doet zij door het opstellen van leerplannen en lesbrieven. De beschikbare lesbrieven zijn:

• De Aarlese Hoeve: Een lesbrief voor groep 6 met een drietal lessen ter voorbereiding in de groep. Het gaat over het leven op een middeleeuwse boerderij. Daarna vindt een bezoek aan de boerderij van 1263 plaats met een interactief programma. De lesbrieven zijn op alle basisscholen verspreid.

• Speurtocht door het centrum van Best: Aan de hand van een uitgewerkte speurtocht lopen leerlingen van post naar post. Bij iedere post staat een gids, die wat meer vertelt over de betreffende post. De leerlingen gaan o.a. het gemeentehuis in met een gids en met een gids in de kerk. Onderweg krijgen zij opdrachten om uit te voeren. Deze speurtocht wordt door scholen vaak gebruikt als eerste kennis-making met de geschiedenis in de directe omgeving. Daar wordt dan vaak een project aan gekoppeld met bijvoorbeeld opdrachtjes voor in de groep. We beperken ons niet alleen tot de geschiedenis maar ook kunst, industrie enz. komen aan bod. Deze speurtocht is voor groep 5, maar is ook aan te passen aan een hogere groep.

• Lesbrief Bata:

Dit onderwerp is uitstekend geschikt voor de groep 8 en brugklassers. Het gaat over industrialisatie, de betekenis van Bata voor Best, architectuur, werkomstandigheden, enz..

De lesbrief bestaat uit twee lessen in de groep en een rondleiding bij de Bata. De Batakolonie is een beschermd dorpsgezicht en de overgebleven gebouwen zijn monumenten.

Deze lesbrieven worden komend schooljaar uitgedeeld op de scholen. Momenteel vinden de eerste bezoekjes plaats en worden die geëvalueerd.

Daarnaast houdt de werkgroep Educatie zich bezig met:

• Begeleiden van studenten die zich willen verdiepen in materieel- en immaterieel erfgoed.

Ieder jaar begeleiden twee gidsen een groep leerlingen van het Heerbeeck College bij hun Brainport-opdracht.

• Verzorgen van rondleidingen door Best; voor groepen op aanvraag.

• Andere werkgroepen ondersteunen bij de vertaalslag naar - voor de betreffende doelgroep - begrijpbare informatie of het toegankelijker maken van deze informatie door middel van bijvoorbeeld zoekopdrachten, waardoor kinderen gericht leren kijken en onderzoeken.

• Gezamenlijke wandelingen met bijv. het I.V.N., zoals Kijk in de Wijk. Zodat we elkaar versterken met de verschillende invalshoeken, historie, plantenkennis, landschapskenmerken enz.

• Gids in de Aarlese Hoeve, op aanvraag en bij de Open Monumentendagen in september.

• Op aanvraag, zoals bij de ambtenaren run een speciale post maken over Joe Mann.

• Maatwerk op aanvraag bij bijvoorbeeld een project of onderwerp om of op school.

HULP IS WELKOM

Projecten

Daarnaast zijn er ideeën die we graag opgepakt zouden zien zoals het maken van een “Leskist” (koffer met daarin verschillende oude gebruiksvoorwerpen), het opstellen van een lesbrief over bijvoorbeeld carnaval en andere gebruiken (immaterieel erfgoed).

Communicatie

Met betrekking tot de opzet van een effectieve communicatie met jongeren zouden we graag hulp krijgen van een persoon (of personen), die bekend is (zijn) met Facebook, Instagram, Twitter …. want Groeiend Best en LOB wordt door deze groep niet gelezen of gehoord.


Corrie Erich

0499-392403

c.m.erich@onsbrabantnet.nl

De werkgroep Educatie bestaat uit:

Ad van de Wiel, Corrie Erich, Frans van Rosendaal, Gerard van Opstal, Gonnie Engelen en Jan van der Vleuten.

Ad van de Wiel Corrie Erich Geert van Opstal Conny Engelen Frans van Rosendaal Jan van de Vleuten